Đào tạo

Đào tạo về kỹ thuật

Date: 18/06/2018

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho từng bộ phận, công ty thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành về đào tạo kỹ thuật cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại công ty.