Đào tạo

Đào tạo về quản lý

Date: 13/07/2018

Nhầm nâng cao chất lượng về quản lý và đào tạo, Intech luôn chú trong nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Định kỳ theo quý công ty sẽ cử các cán bộ công nhân viên đi huấn luyện quy trình nghiệp vụ. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ , kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, Intech đã lựa chọn các khóa đào tạo về quản lý giúp nhân viên nắm vững các kỹ năng cần thiết.

Vai trò quản lý của những người quản lý/ giám sát trong doanh nghiệp rất quan trọng do họ được mong đợi phải có được kết quả từ người khác ở nơi làm việc và làm sao cho đội ngũ của mình thành công. Để đạt được điều này, những người quản lý phải có khả năng dẫn dắt đội ngũ của mình đáp ứng được các tình huống công việc khác nhau theo những cách thức chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó thiết yếu các nhà quản lý phải có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo để quản lý cũng như cải tiến hiệu quả làm việc của nhân viên mình.